Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Przychodnia Hadmedica udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta oraz podmiotom, instytucjom i organom określonym w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Osoba uprawniona do odbioru dokumentacji medycznej jest zobowiązana do:

  • okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
  • poświadczenia podpisem faktu odebrania dokumentacji medycznej.

2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków,
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji,
  • za pośrednictwem komunikacji elektronicznej,
PAKIETY Skip to content